1 2

НачалоЗА НАС


 
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "КЮСТЕНДИЛ”
 

Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кюстендил” е разположено върху планинска верига Краище, по южните склонове на Милевска планина, югозападната част на Конявска планина и част от Земенска планина.

Общата площ е 35 832 ха. Около 60% от държавните горски територии са защитени зони по НАТУРА 2000, а горите във фаза на старост са 9.6%.

Лесистостта е 92.7%. Релефът е разнообразен - хълмист по границата с Република Сърбия, хълмисто-предпланински и планински. Надморската височина варира от 450 до 1487 м при връх Виден, намиращ се в Конявска планина.

Горите в района на стопанството са основно от бук, дъб, бял и черен бор. Представители на фауната са дивата свиня, сърната, заекът, златката, вълкът, лисицата и дивата котка. Птичето царство е представено от планински кеклик, яребица, пъдпъдък, гривяк, бухал, горска улулица, голям ястреб, горски бекас и др.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 47 900 куб. м. лежаща маса.